VIDEOOVERFØRING TIL 113 OG LEGEVAKT

Video har vært ønsket av 113 og legevaktene for å gi raskere respons og større presisjon ved nødsamtaler.  Operatørene på sentralene har ikke kunnet se noe og har vært avhengig av innringers beskrivelse av hva som skjer på hendelsesstedet. Nå har dugnaden Sammen redder vi liv videooverføring som pilotprosjekt.

Om prosjektet Videooverføring til AMK- og legevaktsentraler

Både 113- og legevaktsentralene har definert videoverføring som nyttig, for raskere og med større presisjon, å kunne vurdere behovet for helsehjelp ved nødsamtaler.

 

Aktuelle problemstillinger kan være:

  • Verifisering av korrekte brystkompresjoner ved hjertestans

  • Slagpasienter med uklart beskrevne symptomer verifisering

  • Konferanse med legevaktlege/AMK-lege for vurdering av behandling til barn, pasienter med kramper, utslett, sårskader etc.

  • Vurdere behovet for besøk på legevakt, utsending av lege eller ambulanse ved ambulansebestilling

  • Redusere behovet for fysisk kontakt mellom pasient og helsepersonell der det er medisinsk forsvarlig og ønskelig ut i fra et smittevernperspektiv.

 

Oppstart pilotering

En videoløsning utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) har vært testet og planlagt pilotert ved AMK Oslo i lang tid, men var opprinnelig satt på vent som følge av den pågående Covid19-pandemien. Erfaringene fra pandemien har imidlertid aktualisert behovet for å få på plass en videoløsning både for AMK- og legevaktsentraler.

Som en konsekvens av dette er det etablert et samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet, Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO), Stiftelsen norsk Luftambulanse (SNLA), og et antall AMK- og legevaktsentraler. 

Løsningen piloteres nå ved AMK-Bergen, AMK-Oslo, samt legevaktsentralene på Voss og i Sandnes. Det foreligger planer om at både AMK-Nord-Trøndelag og AMK-Bodø, samt to andre legevaktsentraler skal inkluderes i piloteringen som varer frem til midten av september 2020. 

Prosjektledelsen er todelt;

- HDO leder piloteringen av AMK-sentraler

- Helsedirektoratet leder piloteringen av legevaktsentraler

Begge prosjektene samarbeider tett med SNLA, som utvikler løsningen.

 

Følgeforskning

Det er etablert et eget evaluerings- og følgeforskningsprosjekt som skal oppsummere erfaringene og danne grunnlag for en eventuell beslutning om nasjonal utrulling av videoløsningen. Prosjektet involverer Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS), Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin (NKLM), Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjons beredskap (KoKom) og forskningsavdelingen i SNLA.

Bakgrunn

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet initiert og koordinert arbeidet med den nasjonale førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv. Dugnaden involverer akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, nasjonale kompetansetjenester, frivillige og ideelle organisasjoner og kommersielle aktører. Målet er å øke overlevelsen og redusere varige funksjonstap ved tidskritiske akuttmedisinske tilstander utenfor sykehus og er en direkte oppfølging av Akuttvalgets innstilling NOU 2015:17 «Først og fremst».

 

Satsningsområdene for dugnaden er beskrevet i et eget strategidokument. To viktige innsatsområder er å utvikle kunnskapsgrunnlaget for prehospital innsats og utvikle og anvende teknologi. Ift. sistnevnte er det spesifikt beskrevet satsninger mot medisinsk nødnummer 113 og anvendelse av moderne kommunikasjons og posisjoneringsteknologi. Dette dannet grunnlaget for utviklingen av appen Hjelp113, som posisjonerer innringer. Denne appen videreutvikles nå til også å kunne benyttes til videooverføring fra hendelsesstedet.

 

KILDE: 113.NO

BILDE: 113.NO

 

Liquid error (layout/theme line 154): Could not find asset snippets/turtle_vat_snippet.liquid