Færre hardt skadd i trafikken i 2010

673 personer ble hardt skadd på norske veier i 2010, og 210 personer mistet livet, viser foreløpige tall. I desember omkom 14 personer.

Vi må tilbake til 1955, da antall omkomne var 213, for å finne registrerte årlige tall for trafikkdrepte på et tilsvarende nivå. Til sammenlikning var det om lag 280 000 motorkjøretøyer på veiene i 1955, mot om lag 3,5 millioner i 2010. Ifølge de endelige tallene for 2009 ble 751 hardt skadd i trafikken, mens 212 personer omkom.

Ulykkestallene har en tendens til å variere mye fra et år til et annet. Ved å sammenlikne utviklingen over en tiårsperiode, er det mulig å gi et inntrykk av de langsiktige trendene. I tiårsperioden 2001-2010 har det i gjennomsnitt vært 250 omkomne og 926 hardt skadd i trafikken, sammenliknet altså med henholdsvis 210 omkomne og 673 hardt skadde i 2010.

Personer drept. Januar-desember. 2001-2010

Møteulykkene tar fortsatt flest liv

I 2010 omkom 87 personer i møteulykker. Dette tilsvarte 41 prosent av alle som omkom i trafikken. 67 personer mistet livet i utforkjøringsulykker, en andel av alle på 32 prosent. Nesten tre firedeler av alle som omkom i trafikken i 2010, omkom altså enten i en møteulykke eller utforkjøringsulykke. Andelen som omkommer i møteulykker har vært uendret de siste årene, og gjennomsnittsandelen for femårsperioden 2006-2010 var også på 41 prosent.

219 personer ble hardt skadd i møteulykker i 2010, mens 233 ble hardt skadd i utforkjøringsulykker. Dette tilsvarer en andel på henholdsvis 33 og 35 prosent av alle hardt skadde. De tilsvarende tallene for 2009 var 246 hardt skadd i møteulykker og 222 hardt skadd i utforkjøringsulykker.

Over halvparten av de drepte var bilførere

Den foreløpige ulykkesstatistikken for 2010 viser at 113 bilførere mistet livet, mens 286 ble hardt skadd. De tilsvarende tallene for 2009 viste at 98 bilførere omkom, mens 305 ble hardt skadd. Av de øvrige omkomne i trafikken i 2010 var 39 bilpassasjerer, 26 var motorsyklister, 5 var syklister, 21 var fotgjengere, mens 6 var i andre trafikantgrupper.

Av de 113 bilførerne som mistet livet i 2010 var hele 96 menn. Av de 286 som ble hardt skadd var 205 menn.

Personer hardt skadd. Januar-desember. 2001-2010

Få barn ble trafikkdrept i 2010

5 barn under 16 år mistet livet i trafikken i 2010, mens 39 ble hardt skadd. I 2009 viste de tilsvarende foreløpige tallene 8 omkomne og 58 hardt skadde i denne aldersgruppen.

49 ungdommer i alderen 16-24 år omkom i trafikken i 2010. 176 ble hardt skadd. Gjennomsnittet for 5-årsperioden 2006-2010 var 54 omkomne i denne aldersgruppen. Av de omkomne var 36 menn, mens 130 menn ble hardt skadd. Dette tilsvarer en andel menn på 73 prosent både for drepte og hardt skadde.

Flest omkomne i Hordaland

De foreløpige tallene viser at 22 personer omkom i veitrafikkulykker i Hordaland i 2010. 21 personer omkom i Nordland og 18 i Akershus.

Mange omkomne fotgjengere i desember

I desember 2010 omkom 6 fotgjengere i trafikken mot 1 i 2009. Av de andre omkomne i desember var 7 bilførere og 1 bilpassasjer.

Den foreløpige oversikten for desember viser at politiet registrerte 486 ulykker med personskade på norske veier. 14 personer omkom og 44 ble hardt skadd i disse ulykkene. Tilsvarende foreløpige tall for desember 2009 var 17 omkomne og 55 hardt skadde. Tallet på hardt skadd ble senere justert til 63.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Foreløpige tall viser at om lag 22 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken i 2010, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Kilde: http://www.ssb.no/vtu/

 

Liquid error (layout/theme line 154): Could not find asset snippets/turtle_vat_snippet.liquid